Stanovisko Lesy Čr   -   vlastníka pozemku

"Ferrata byla povolena v daném místě se zvýšenou ekologickou ochranou pouze pro veřejné využití, navíc dle rozhodnutí ochrany přírody pro omezený roční počet návštěvníků. Při porušení těchto podmínek hrozí, že povolení pro umístění ferraty nebude prodlouženo. Lesy ČR tak rozhodně nesouhlasí s jakýmkoli komerčním využitím ferraty a pořádáním veřejně inzerovaných pravidelných skupinových akcí. Tím nijak nebráníme tomu, aby kterýkoli z vašich "zákazníků" navštívil ferratu sám jako běžný návštěvník.

Jedinými výjimkami jsou akce pořádané spolkem Vodní Brána a pravidelná cvičení IZS."

S pozdravem

Ing. Ondřej Týl
referent pro katastr a restituce

Návštěvní a provozní řád via ferraty Vodní brána.

Obecně:

1. Lezení na ferratě je na vlastní odpovědnost.  Při lezení na ferratě hrozí riziko pádu a riziko padajícího kamení s následky těžkého poranění a smrti.

2. Lezení na ferratě  je jen pro zkušené ferratisty vybavené řádným ferratovým vybavením a horolezeckou přilbou.

3. Nezkušení lezci mohou na ferratu pouze v doprovodu zkušeného ferratisty, který za ně   nese  po dobu lezení  osobní odpovědnost.

4. Provozovatel ferraty zakazuje aby si "zkušenější " (instruktor, vůdce, průvodce, zkušenější spolulezec  ) bral na ferratu víc než maximálně 4 nezkušené osoby . ( větší skupinu  dětí nováčků a začátečníků není reálné uhlídat.. takovéto jednání je nezodpovědné, omezuje a ohrožuje všechny uživatele ferraty )

Zákazy:

1. Je zakázáno pohybovat se po ferratě bez zajištění a mimo trasy vymezené jistícím lanem.

(  Ohrožujete tím sebe a druhé lidi na ferratě pod Vámi. Je to kategorický požadavek orgánů ochrany přírody. Porušování může být důvodem k odebrání souhlasu- zrušení ferraty)

2. Zákaz vstupu osob do 15 let bez doprovodu dospělé osoby,  která za ně zodpovídá.

3. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů. ( požadavek  Lesů Čr a  ochranářů)

4. Zákaz používání magnesia.(požadavek ochranářů)

5. Zákaz lezení s cepíny a v mačkách. ( požadavek ochranářů- stopy po mačkách jsou na skále patrné po léta )

6. Zákaz vjíždění vozidly a pořádání hromadných a organizovaných akcí. (Tyto aktivity podléhají samostatnému souhlasu KÚ OŽP Liberec, s.p. Lesy Čr. , obce Chuchelna a města Semily.)

7. Vojsko, policie, hasiči, horská služba a  další skupiny musí o svých  plánovaných cvičeních na ferratě informovat zřizovatele a  KÚ OŽP Liberec. Jmenovaná cvičení se musí odehrávat v období mimo dobu s vysokou návštěvností. Při cvičeních nesmí být poškozováno zařízení ferraty. Při cvičeních nesmí dojít k ohrožení návštěvníků.

8. Zákaz provozování komerčních aktivit průvodců vůdců a cestovních a zážitkových agentur.

9. Pořizování audiovizuálních záběrů ke komerčním a reklamním účelům pouze se souhlasem provozovatele.  ( Kdo ferratu využívá ke komerci, musí se podílet na její údržbě).

10. Zákaz umísťování nových fixních jistících prvků ,  úprav jistícího lana a kotevních doplňků ferraty.

  Povinnosti návštěvníků:

  1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto řádem před vstupem na ferratu Vodní brána.

  2. Návštěvník je povinen použít ferratové vybavení , a to minimálně úvazek ,absorber a horolezeckou přilbu.

  3. Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení na ferratě . Děti menší než 140 cm  smí vstupovat na Barmskou lávku pouze v doprovodu dospělé osoby  neboť hrozí, že nedosáhnou na jistící lana .

  4. Při lezení s  dětmi ( méně než 40 kg ) je nutné používat přijištění horolezeckým lanem.

  5. V případě zjištění poškození zařízení ferraty (uvolněné kotvení, pád stromu do trasy ferraty ), vraťe se po trase zpátky a neprodleně uvědomte o poškození ostatní lezce a provozovatele ferraty. 

  Zásady bezpečného lezení:

  1. Karabiny při výstupu noste vždy před rukou.

  2. Když dolezete k jištění , nejdřív se zajistěte a pak se až nad kotvou chytejte.

  3. Při přecvakávaní buďte vždy jednou karabinou zajištění .

  4. Při pohybu na zajištěné cestě musíte být jištěni dvěma karabinami.

  5. Pečlivě si kontrolujte dovření karabiny.

  6. Ve vertikálních stoupajících a klesajících úsecích dodržujte rozestupy tak abyste se v případě pádu vzájemně nezranili.

  7. Zkušenější  lezec leze první tak aby mohl dobře shora kontrolovat nováčka pod sebou a včas nabídnout pomoc.

  8. Při vyhýbání a míjení si předem domluvte místo a způsob míjení tak,aby nedošlo k ohrožení žádného z lezců.

  9. Při vyhýbání zůstávejte vždy zajištění.

  10. Obtížnou ferratu si vylezte poprvé se zkušenějším spolulezcem, který Vám poradí a v těžkém úseku vás může jistit.

  11. Před nástupem na ferratu si pečlivě zkontrolujte funkčnost vybavení a správné navázání setu.

  12. Při lezení s těžkým batohem, používejte adekvátní způsob navázání.

  13. Používáte-li odsedávačku nezapomeňte si ji při lezení ve vertikálních úsecích odcvaknout.

  14. Neopouštějte nikdy trasu ferraty a jistícího lana.

  15. Od lezců, kteří nedodržují  tyto zásady  bezpečného lezení , si v zájmu vlastní bezpečnosti udržujte náležitý odstup.

  16. Buďte ohleduplní navzájem k lidem i přírodě.

  17. Odnášejte po sobě  všechny odpadky , včetně papírků pro osobní hygienu ( čůrací kapesníčky).

  18. Nevstupujte na trasu při hrozící bouřce, námraze a ledovce.

  19. Nestyďte se včas požádat o pomoc nebo o radu .

  20. Nelezte  na ferratě sami ,případně mějte vždy poblíž osobu, která vám pomůže přivolat pomoc.

  Práva provozovatele:

  1. Provozovatel neodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.

  2. Provozovatel neručí za odložené věci na ferratě ani pod ní.

  3. Provozovatel je oprávněn vykázat z prostor ferraty osobu porušující řád, nedodržující zásady a ohrožující ostatní návštěvníky nebo osoby poškozující zařízení na ferratě.


  Kontakt na provozovatele mail: cokar@seznam.cz         Telefon : +420 724247624

    Doručovací adresa zřizovatele : V Zahradách 250/25 Liberec 10    46010 

   kontakt na Městskou policii Semily :   481 621 158

   HASIČI  150,   POLICIE  158,  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA   155  , TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ / SOS  112